Vejledning til melodibasen

Hvad indeholder databasen?

Databasen Salmemelodier. Danske reformationssalmer 1529-1573 indeholder de melodier, der optræder i de danske salme- og messebøger fra årene 1529-1573, som er udgivet digitalt på salmer.dsl.dk.
Databasen illustrerer melodiernes indbyrdes forbindelser. Udover noderne indeholder basen kortfattede beskrivelser af melodiernes tilblivelse og brug i reformationstiden. Yderligere information kan findes gennem referencer til relevant litteratur og links til andre digitale ressourcer.

Materialet beskrives på forskellige niveauer, og for at lette overblikket er de forskellige posttyper og interne links farvekodet som følger:

En melodi i publikation Melodi og tekst, som den står i en bestemt salme- eller messebog.
Hvis melodien ikke forekommer i andre af korpussets bøger, findes eventuel historisk information om melodien også her.
Melodi Beskrivelse af en melodi, som optræder i flere af salmebøgerne.
Her findes den historiske information om melodien samt links til de poster, der beskriver melodien i de enkelte bøger.
De forskellige melodiforekomster gengives også, så de kan sammenlignes umiddelbart.
Publikation Publikationsposterne repræsenterer de enkelte salme- og messebøger, som indeholder melodierne.
Posterne indeholder bl.a. sorterbare indholdsfortegnelser og kan derfor tjene som overblik over og indgang til bøgerne.

Links til den digitale udgave af bøgerne er markeret med gult og indikerer med ikoner, om der er tale om en salmetekst med noder: Digital udgave eller uden: Digital udgave .

Brug af noderne

NodemenuVia menuknappen Menu ud for hver melodi er der mulighed for at interagere med noderne på forskellig vis:

Afspilning

Klik på knappen Afspil (afspil) for at lytte til melodien. Noderne fremhæves under afspilningen.

MIDI-download

Melodierne kan downloades i MIDI-format, så de kan afspilles lokalt fra brugerens computer eller andre enheder. Klik på MIDI-ikonet MIDI i nodemenuen for at downloade MIDI-filen.
Denne funktion er p.t. kun tilgængelig i melodibasen, ikke i den digitale udgave af bøgerne.

Ændring af noderne

Nøgler

Melodierne er ofte noteret med nøgler, som er ualmindelige i dag. For at lette læsningen kan nøglerne udskiftes med mere nutidige: G-nøgle, oktaverende G-nøgle ("tenornøgle") eller basnøgle. Klik på den ønskede nøgle i nodemenuen for at skifte nøgle.

Nodeværdier

I salme- og messebøgerne er melodierne noteret med ældre nodeformer: enten koralnotation (nodehoveder uden halse), mensuralnotation eller en blandingsform heraf. Mensuralnotation ligner moderne noder og er i den digitale udgave gengivet med de tilsvarende nutidige noder. Det gør dog, at nodeværdierne kan synes meget lange i forhold til gængs praksis i dag. For at tilpasse noderne mere til nutidig praksis og undgå de meget lange nodeværdier, kan nodeværdier i mensuralnotation reduceres til det halve eller det kvarte ved hjælp af nodemenuen.
NB: Ved reduktion af nodeværdier markeres mensurtegnet (det, som vi i dag ville læse som en "taktart") i begyndelsen af satsen med rødt for at understrege, at det ikke skal læses som en nutidig taktart, men en angivelse af mensur, som ikke umiddelbart kan halveres og derfor vil være misvisende i sammenhæng med de ændrede nodeværdier.

Transponering

Melodierne kan transponeres op eller ned til andre tonearter efter behov ved hjælp af nodemenuen. Afspilningen afspejler den aktuelle transposition.

Søgning

Titelsøgning

På alle sider i melodibasen er der adgang til at søge i salmernes titler ved at klikke på søgeknappen Søgning øverst til højre.
Titlen eller en del af en titel kan skrives i søgefeltet enten i original eller moderniseret ortografi. Titlen kan også vælges fra en liste under søgefeltet.

Melodisøgning

På melodibasens søgeside er der desuden mulighed for at søge i selve melodierne. Søgesiden findes på https://melodier.dsl.dk/mei_search.xq eller fra de øvrige sider ved at klikke på "Avanceret søgning" under titelsøgefeltet. På grund af den historisk set store rytmiske variation i melodierne og den grundlæggende rytmiske ubestemthed i koralnotation tager nodesøgningen kun tonehøjder i betragtning, ikke rytme.
Fanebladene giver adgang til en række forskellige søgefunktioner:

Søgning efter tonenavne

Der kan søges efter melodier ved hjælp af tonernes navne.
Tonen h skrives B. Tonen cis/des skrives V, dis/es W, fis/ges X, gis/as Y og ais/b Z.

EKSEMPEL: Søgning efter tonerne CAFACDC finder melodien Nu er fød os Jesus Christ / Resonet in laudibus (i dag også kendt som Lad det klinge sødt i sky).

Søgning efter melodikontur

En mere fleksibel måde at søge i melodierne på er at angive melodiens kontur, dvs. om melodien bevæger sig op (angives ved tegnet /), ned (\) eller har tonegentagelse (-). Alternativt kan konturen skrives med bogstaver: u for "up" (op), d for "down" (ned) eller r for "repeat" (tonegentagelse).
Da kontursøgningen ikke tager hensyn til intervallernes størrelse, men kun deres retning, finder den langt flere resultater end tonesøgningen. Ofte vil det derfor være hensigtsmæssigt med en længere søgestreng for at begrænse antallet af resultater.

EKSEMPEL: Søgning efter konturen \\///\-\\///\ finder – ligesom ovenfor – Nu er fød os Jesus Christ / Resonet in laudibus.

Søgning med noder

Der kan søges i melodierne ved indtastning af noder. Der kan indtastes op til tolv toner.

Søgningen kan indsnævres eller udvides ved et antal valgmuligheder:

EKSEMPEL: Søgning efter de første otte toner af Vor Gud han er så fast en borg efter den i dag kendte melodiversion kræver, at der tillades op til to afvigelser, da femte tone afviger (d i stedet for e) og der er en ekstra gennemgangstone (mellem f og d) i den gamle melodiform.

MarkeringNodesøgningen kan også aktiveres direkte fra salmebøgerne eller noderne i salmebasen: Klik på en node og derefter en anden node for at markere et melodiudsnit. Klik derefter på markeringen for at søge efter tilsvarende passager i alle melodierne (eller klik på en node uden for den valgte passage for at fjerne markeringen).